Women encounters U S Purchasing Corp


DEPARTEMENT: California